פרסומים והנחיות

  • דרישת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019

  • חוק העמותות

  • הנחיות להתנהלות עמותות 

© 2017  נמרוד שלבי, All rights reserved.